ระบบรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวสารจากโรงเรียน

1. นักเรียนเข้าระบบสมัครโควตา สำหรับนักเรียน ม.3 เดิมศรียาภัย เท่านั้น
2. ใส่รหัสนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. นักเรียนเลือกแผนการเรียน 3 แผนการเรียน 1 2 3 ตามสิทธิ์ที่ระบบแจ้งไว้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันข้อมูล นักเรียนจะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. นักเรียนพิมพ์ใบสมัครโควตา ม.3 เดิม และลงลายมือชื่อของนักเรียน และผู้ปกครองให้ครบถ้วน
6. นำส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบให้ห้องวิชาการ

กำหนดการรับสมัคร
ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ - -
ความสามารถพิเศษ - -
สอบคัดเลือก - -
สรุปข้อมูลการรับสมัคร
ประเภท จำนวน ชาย หญิง นัดหมายแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
นักเรียนโควตา 489 189 300 0
รวมทั้งหมด 489 189 300 0